Kurultay Hakkında

Elginkan Vakfı, Türk sanayiine yarım asrı aşkın bir süredir hizmet veren Elginkan Topluluğu’nun kurucuları tarafından, Türkiye’nin her alanda çağdaş bir anlayışla ilerlemesine destek olmak amacıyla 1985 yılında kurulmuştur. Elginkan Vakfı’nın kuruluş amaçları;

 • Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçe’mizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak,
 • Bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek,
 • Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmektir.

Vakfımız, temel amaçları kapsamında 2013 yılından başlayarak yılaşırı (iki yılda bir, tek yıllarda) olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı düzenlemektedir. Bu üst başlık altında her kurultay için özel bir konu belirlenmekte ve bu konu çerçevesinde sunulacak bildiriler kabul edilmektedir.

2013 yılında düzenlenen ilk Kurultay’da alt başlık “Geçmişten Geleceğe Türkçe” olarak belirlenmiş ve Türkçenin en eski döneminden başlayarak günümüze kadar uzanan süreçte yaşadığı değişmeler, gelişmeler ortaya konulmuş, geleceğine yönelik ön görülerde bulunulmuş, günümüz Türkçesinin sorunları, dil yapısı, Türkçe eğitimi, bilim ve sanat dallarında Türkçe terimlerin oluşturulması, Türkçenin örnek telaffuzu gibi pek çok konu işlenmiştir.

2015 yılında gerçekleştirilen Kurultay’da alt başlık “Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı” olup Türk edebiyatının sürekliliği ve geleceği, edebiyatın otorite, devlet ve sosyal kurumlar (aile, toplum, millet, din vb.) ile ilişkisi ve değişimi, metinlerarası ilişkiler, anlatıcının serüveni, tarih karşısında edebiyatın konumu gibi pek çok konunun işlendiği bildiriler sunulmuş ve bir açık oturum düzenlenmiştir.

2017 yılında gerçekleştirilen Kurultay’da ise alt başlık “Gelenekten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü” olup Tarihte ve günümüzde Türk Sözlükçülüğü, Sözlükçülük Terimleri ve Kavramları, Sözlük Türleri, İnternet Sözlükçülüğü, Sözlükçülükte Tanımlama, Tanıklama (Örnekleme) gibi pek çok konunun işlendiği bildiriler sunulmuş ve “Çevirmenlerin Gözüyle Sözlüklerimiz” başlığı altında bir açık oturum düzenlenmiştir.

2019 yılında uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek Kurultay’ın alt başlığı “Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı” olarak belirlenmiştir.

Kurultay Konusu/Kapsamı

Kurultay bir yıl Türk Dili alanında bir yıl edebiyat alanında dönüşümlü olmak üzere düzenlenmektedir. 2019 yılında düzenlenecek olan Kurultay’ın ana teması “Edebiyat” olup alt başlık “Geçmişten Günümüze Seyahat Edebiyatı” olarak belirlenmiştir.

Kurultayda sunulacak bildirilerin konuları:

 • a. Türk Seyyahlar ve eserleri,
 • b. Yabancı Seyyahlar ve eserleri,
 • c. Gezilen Coğrafya,
 • ç. Seyahatnamelerde Kültür Hayatı,
 • d. Seyahatnamelerde Mutfak Kültürü,
 • e. Seyahatnamelerde Sosyal Hayat,
 • f. Seyahatnamelerin Söz Varlığı,
 • g. Sefaretnameler.

Bildirilerin daha önce yayımlanmamış veya başka bir toplantıda sunulmamış özgün metinler olması beklenmektedir.

Kurultay Takvimi

Kurultay Takvimi aşağıdaki tarihlere uygun olarak gerçekleştirilecektir. Tarihlerde herhangi bir değişiklik olması halinde ağ sayfasından duyuru yapılacaktır.

Kurultay'ın duyurulması 16 Temmuz 2018
Özet bildirilerin gönderileceği son tarih 28 Eylül 2018
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve kabul edilen başvuruların duyurulması 31 Ekim 2018
Bildirilerin tam metinlerinin gönderileceği son tarih 1 Şubat 2019
Kabul edilen bildirilerin duyurulması 8 Mart 2019
Kurultay Programın duyurulması 1 Nisan 2019
Kurultay 24-25-26 Nisan 2019

Düzenleme Kurulu
(Soyadına Göre Alfabetik Sırayla)

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın Hacettepe Üniversitesi
Doğan Hızlan Gazeteci-Yazar
Prof. Dr. Günay Kut Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kazım Yetiş İstanbul Aydın Üniversitesi
Ali Erköse Elginkan Vakfı
Filiz Okumuş Elginkan Vakfı

Danışma Kurulu
(Soyadına Göre Alfabetik Sırayla)

Akad. Prof. Dr. Kemal Abdulla Azerbaycan Diller Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın Hacettepe Üniversitesi
Edith Gülçin Ambros Viyana Üniversitesi
Walter G. Andrews Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali Marmara Üniversitesi
Akad. Prof. Dr. İsa Habibbeyli Azerbaycan Bilimler Üniversitesi
Doğan Hızlan Hürriyet Gazetesi
Prof. Dr. Süleyman Kayıpov Manas Enstitüsü
Prof. Dr. Günay Kut Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Taşpolat Sadıkov Gumanitardık Üniversitesi-Bişkek
Prof. Dr. Dmitry Vasilyev Rusya Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Kazım Yetiş İstanbul Aydın Üniversitesi